Syftet med läkarundersökningen är att identifiera aktuella och tidigare försummade hälso-och sjukvårdsbehov för att möjliggöra åtgärder och fortsatt uppföljning.

Syftet är också att identifiera hälsoproblem av psykisk och somatisk karaktär, inklusive tandhälsa, som kräver anpassade förhållande vid mottagande i HVB-eller familjehem.

Ansvarig socialsekreterare rekvirerar journaler och dokument och ombesörjer att det finns tillgångtill bakgrundsmaterial innan undersökningen sker. Att hämta in och lämna ut journaler kräver vårdnadshavarens samtycke, i de fall detta inte sker inom ramenfören utredning av barns behov av skydd eller stöd.

Lämpligt kan också vara att bifoga ifylld BBIC konsultationsdokument förskola/förskoleklass/skola. Detta sker efter samtycke från vårdnadshavare och den unge om han eller hon fyllt 15 år.

Läs mer mer om BBIC.

Mer om BBIC

 

Till remisser