Kunskapsbaserad och multisystemisk bedömning avseende riskfaktorer hos ungdomar med antisocialt/allvarligt regelbrytande beteende.

 

    •  En strukturerad risk- och behovsbedömning ger kunskap vilka   insatser som ungdomen behöver och deras omfattning.
    • Ett beslutsstöd för behandlings-, vård- och genomförandeplanering. Underlaget som behövs kan samlas in enligt BBiC.
    • Bedömningen kan med fördel användas vid uppföljning av gjorda insatser halvårsvis.

 

YLS/CMI bygger på bästa tillgängliga empiriska kunskap om återfallsrisk i kriminalitet och antisocialt beteende och används ofta världen över. Grunden är Andrews & Bontas RBM (RNR)-modell från år 1994. Centralt är att användningen av ett teoretisk förankrat instrument som detta är mer tillförlitligt än att endast förlita sig på professionella bedömningar oavsett vilken yrkeskategori som gör bedömningen. Normerna avser ungdomar 12-18 år och är genusanpassade. Instrumentet genomsyras av barnkonventionen och förutsätter bland annat därför insamling av information från flera källor. Utbildningen tar 2+1 dag och certifierar användaren. Utbildningen är främst riktad till socialtjänstens utredare, men även ungdomspsykiatrin kan ha samma nytta i sitt arbete med målgruppen ifråga.

 

En systematisk användning av YLS/CMI ger till exempel utredande socialsekreterare god förutsättning för att handfast styra sina oftast komplexa ärenden. Dessutom ges en grund för att föra en kunskapsbaserad dialog med både ungdom, föräldrar och utförare med grund i ungdomens och föräldrars centrala behov av beteendeförändring. Kunskap om vilka typer av insatser som bör rekommenderas klargörs också. Goda förutsättningar ges även för att bedöma hur matchning av ungdomens och föräldrarnas individuella behov och insatser kan ske. På så sätt skapas en ryggrad i det sociala arbetet med denna målgrupp.

 

Strukturerad risk- och behovsbedömning med YLS/CMI stödjer utredning enligt BBiC:

 

 

 

Socialstyrelsen rekommenderar användning av användning av instrumentet i ett nyligen publicerat kunskapstöd ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott.”

Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott (socialstyrelsen.se)

Även SBU ställer sig positiv till ökad användning av instrumentet i en systematisk översikt publicerad år 2019.

https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/risk–och-behovsbedomning-av-ungdomar-avseende-aterfall-i-vald-och-annan-kriminalitet/

Preventionscentrum i Skåne erbjuder utbildning och metodstöd i YLS/CMI. Har Ni frågor eller vill veta mer?

 

Kontaktuppgifter
Jonas Andersson
tel 040 619 05 04