Vi erbjuder utbildning i:

  1. De otroliga åren http://www.incredibleyears.com/

           De otroliga åren är en manualbaserad föräldrautbildning som riktar sig till föräldrar till barn i åldrarna 2–8 år som har känslomässiga problem och beteendestörningar.

  1. ESTER:  http://www.ester-bedomning.se/

ESTER står för Evidensbaserad STrukturerad bEdömning av Risk och skyddsfaktorer.

ESTER-bedömning leder till att fler risk- och skyddsfaktorer identifieras och till mer adekvata bedömningar jämfört med när ett instrument INTE används.

  1. MI: http://www.motivationalinterviewing.org/

Motiverande samtal (engelska Motivational Interviewing, MI) är en på samarbete grundad, personcentrerad form av vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring.

  1. Återfallsprevention:

Återfallsprevention ingår i CRA  (Community Reinforcement Approach).CRA är en metod som arbetar både med personens missbruk och med boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

  1. HLR: http://www.hlr.nu

Hjärt- och lungräddning är ett sätt att rädda liv genom ett optimalt omhändertagande av personer med hjärtstopp Förskolor och skolor erbjuds denna utbildning samt utbildning av instruktörer i den egna verksamheten.

UTVÄRDERING:

utvarderingPå uppdrag genomför vi effektutvärderingar av verksamheter med avseende på utfall och resultat.

Vi medverkar också i planering och uppläggning av utvärderingsinsatser i egen verksamhet.