YLS/CMI

Dags att söka utbildning.

Preventionscentrum i Skåne erbjuder utbildning och metodstöd i YLS/CMI.

Metodutvecklingsprogrammet omfattar både utbildningsdagar samt metodstöd.

Vårens första utbildning kommer att starta i April 2021 och omfattar 3 utbildningsdagar plus metodstöd.

Efter utbildning och godkänd examinering blir man certifierad användare i YLS/CMI.

Välkommen med er anmälan. Då utbildningsplatserna är begränsade erhålles plats efter inkommen anmälan.

Har Ni frågor kontakta Jonas Andersson 040 619 0504.

Dags att söka utbildning.

Preventionscentrum I Skåne erbjuder utbildning och metodstöd i YLS/CMI. Samverkan med Skånes Kommuner (f d Kommunförbundet Skåne) har inletts med planerad start våren 2021. Samverkan innefattar både utbildning, metodstöd samt utbildningsdagar. Har Ni frågor om kurs start kontakt Jonas Andersson 040 619 0504.

YLS/CMI

Utbildning och certifiering i strukturerad risk- och behovsbedömning med YLS/CMI

Kunskapsbaserad och multisystemisk bedömning avseende riskfaktorer hos ungdomar med antisocialt/allvarligt regelbrytande beteende.

  • En strukturerad risk- och behovsbedömning ger kunskap vilka insatser som ungdomen behöver och deras omfattning.
  • Ett beslutsstöd för behandlings-, vård- och genomförandeplanering. Underlaget som behövs kan samlas in enligt BBiC.
  • Bedömningen kan med fördel användas vid uppföljning av gjorda insatser halvårsvis.

YLS/CMI bygger på bästa tillgängliga empiriska kunskap om återfallsrisk i kriminalitet och antisocialt beteende och används ofta världen över. Grunden är Andrews & Bontas RBM(RNR)-modell från år 1994. Centralt är att användningen av ett teoretisk förankrat instrument som detta är mer tillförlitligt än att endast förlita sig på professionella bedömningar oavsett vilken yrkeskategori som gör bedömningen. Normerna avser ungdomar 12-18 år och är genusanpassade. Instrumentet genomsyras av barnkonventionen och förutsätter bland annat därför insamling av information från flera källor. Utbildningen tar 2+1 dag och certifierar användaren. Utbildningen är främst riktad till socialtjänstens utredare, men även ungdomspsykiatrin kan ha samma nytta i sitt arbete med målgruppen ifråga.

En systematisk användning av YLS/CMI ger utredande socialsekreterare god förutsättning för att handfast styra sina oftast komplexa ärenden. Dessutom ges en grund för att föra en kunskapsbaserad dialog med både ungdom, föräldrar och utförare med grund i ungdomens och föräldrars centrala behov av beteendeförändring. Kunskap om vilka typer av insatser som bör rekommenderas klargörs också. Goda förutsättningar ges även för att bedöma hur matchning av ungdomens och föräldrarnas individuella behov och insatser kan ske. På så sätt skapas en ryggrad i det sociala arbetet med denna målgrupp.

Strukturerad risk- och behovsbedömning med YLS/CMI stödjer utredning enligt BBiC:

I en nyligen publicerad systematisk översikt ställer sig SBU positiv till ökad användning av instrumentet. Länk: https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/risk–och-behovsbedomning-av-ungdomar-avseende-aterfall-i-vald-och-annan-kriminalitet/.

Instrumentet har utgjort en central del i ett samverkansprojekt mellan SiS och svenska kommuner under år 2019 avseende så kallad målgruppsbedömning av ungdomar som är akutplacerade hos SiS. En allsidig intern utvärdering av detta projekt antyder positivt utfall från alla inblandade inklusive ungdomar och föräldrar.

Från och mer våren år 2020 kommer Preventionscentrum i Skåne att erbjuda utbildning och metodstöd i YLS/CMI. Har ni frågor eller vill ni veta mer? Kontakta jonas.andersson@preventionscentrum.se